Alles over onze muziekkorpsen en showbands

Update 14 april  2017

Wie herinnert zich niet uit zijn prille jeugd die onweerstaanbare aantrekkingskracht van een voorbijtrekkend muziekkorps? Alles liet je in de steek. Je holde het huis uit en ruste niet voor je op de maat van de vrolijke klanken meemarcheerde door stad of dorp. Je had maar één ding voor ogen: met de muziek mee ! Met die woorden uit het grote MUZIEK & SHOWBOEK wil ik u kennis laten maken met alles wat te maken heeft met muziekkorpsen in de breedste zin. Zowel burger even als militaire korpsen zullen aan bod komen. Ook de geschiedenis van de Taptoe krijgt ruime aandacht. De onderwerpen zijn als volgt onder verdeelt.

Na afschaffing van de dienstplicht en het opheffen van de dienstplichtige, fanfare, tamboer en jachthoornkorpsen was dat voel baar bij de  muziekverenigingen.
Het professionele kader heeft een enorme invloed gehad in de ontwikkeling van de gehele amateursector, daarnaast speelden dienstplichtige muzikanten eerst 21  en later 18 maanden een belangrijke factor, zij brachten  een enorme ervaring mee naar hun eigen vereniging. Het was niet alleen de techniek muzikaliteit maar zeker ook de discipline die eigen was gemaakt en automatisch zijn invloed had op zo'n vereniging.  Ook het inkrimpen van de beroeps orkesten heeft nadelige gevolgen gehad op de ontwikkeling van de amateursectie. Door de schaarste kwamen de verenigingen  minder in de openbaarheid. Het publiek wat de concerten bezoekt is maar een klein deel van de bevolking. Dit ligt anders als men optreed in de openbaarheid. Laten wij eerlijk wezen orkesten zoals eerder genoemd, maken tijdens taptoes en maar ook tijdens een defilé (Veteranendag en Prinsjesdag een geweldige indruk. Verminderde subsidie voor amateurkunst wordt steeds is er debet aan dat korpsen op andere wijze hun begroting dekkend moeten maken. Ook muziekscholen kampen regelmatig met te korten of kunnen niet leveren wat zij graag zouden willen.
Het slechtste voorbeeld is, dat men zich in laat huren voor een of andere reclame spot, waar wel de fabrikant maar niet de vereniging beter van wordt, met als enige dat zij  belachelijk worden gemaakt. Logisch dat, als man niet beter wist geen lid van zo'n korps zou willen zijn. Ook de pers laat zich vaker negatief  dan positief uit.  Wanneer men het over "Hoempa muziek" heeft omdat zij het verschil niet zien in een dweilorkest en een Harmonie Fanfare of Marchingband. Hieruit mag men  concluderen dat de pers totaal geen oog heeft, laat staan waardering voor deze vorm van cultuur. Anders is dit in het buitenland waar Nederlandse korpsen  wel die  waardering krijgen die zij verdienen.

 Ik ben geboren op 15 mei 1940 te Middelburg, op zeven jarige leeftijd marcheerde ik ben geboren op 15 mei 1940 te Middelburg.
 Op zeven jarige leeftijd marcheerde ik naast de grote tromslager van de muziekvereniging Crescendo.
Mijn taak bestond uit het vasthouden van het muziek boekje Voor de heer de Klerk kapper in Middelburg, hij bespeelde de grotetrom die werd toen nog op de rug gedragen en de grote-tromslager, bespeelde gelijktijdig trom en bekken. Omdat ik nog te klein was om met een zware trom te marcheren heb ik eerst lessen in het bespelen van de pijperfluit gevolgd, dit was bij het tamboer en pijperkorps Juliana uit Middelburg voortkomend uit de CJMV, nu het huidige 
Drum and Buglecorps Juliana.

Toen ik iets ouder was en deel uitmaakte van de  "Paulkrugergroep" als padvinder (nu scouting) werd ik lid van de Padvindersband  in Middelburg
.
.
Breda:

In 1953, we waren met het gezin verhuisd naar Breda, Om dat wij in Prinsenhage woonde wilde ik graag bij de Harmonie St Ceacilia aldaar, maar omdat ik niet 
Katholiekwas werd ik niet toegelaten. Reden waarom ik lid werd van de Harmonie Kunst aan het Volk uit Breda. Ik kreeg daar les van een oud marinier, de heer 
de Meij ,in die zelfde tijd werd ik ook lid van de Harmonie de Unie een zeer gerenommeerde vereniging die onder leiding stond van dirigent Frits Vermeere, 
adjudant en kapel meester van het 6e in Breda en later van de Stoottroepen.

Op 15 jarige leeftijd naar de mariniers:
Op 3 april 1956, zes weken voordat ik 16 jaar moest worden trad ik in dienst bij de
tamboers en pijpers van het korps mariniers.

Daar volgde ik een drie jarige opleiding tot tamboer, met als bijvak signaalhoorn en trompet. Na mijn opleiding werd ik op 18 jarige leeftijd 
instructeur voor de hoornblazeropleiding en geplaatst op wachtschip van de Koninklijke marine te Vlissingen.
Daar richtte ik het “Tamboerkorps van de Koninklijke marine”  op.
Daarnaast werd instructeur van St-Ceacilia Vlissingen, OKK Westkapelle, en de drumband van Vlijt en Volharding te Oost Souburg.
In 1967 richtte ik de Deltaband van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen in Vlissingen op. 14 mei 1977 werd ik benoemd tot Erelid


I

In 1975 werd ik geplaatst bij de Van Ghentkazene te Rotterdam, waar ik werd belast met de opleiding van tambt.b.v. de marinierskapel der koninklijke marine en tamboers en pijpers van het korps mariniers deze functie beklede ook bij de Koninklijke Militairenkapel,  Fanfarekorps der genie, Rijks Politiekapel en Philipsharmonie.

Naast mijn werkzaamheden voor de krijgsmacht was ik verbonden aan de Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Leiden waar mee 
7 wereldtitels werden behaald op het Wereldmuziek Concours te Kerkrade (WMC). Naast Kunst en Genoegen Leiden was ik ook  instructeur van 
de Rijnmondband Schiedam en Euroband Rotterdam. Na mijn functioneel leeftijd ontslag trad ik in dienst van 
de Douane harmonie Nederland  in de functie van Choreograaf, tijdens mijn afscheid in 2013 werd ik benoemd 
tot Erelid.

Gedurende 25 jaar was ik  bestuurslid en voorzitter van de vakgroep instructeurs van de Bond van Orkestdirigenten . Na het samenvoegen van Instructeurs en Dirigenten, werd ik in benoemd tot vicevoorzitter. In januari 2006 werd ik benoemd tot Erelid
Tot 2015 was ik actief als Jurylid voor mars en showwedstrijden, en had zitting in verschillende adviescommissies ook gaf ik vaak lezingen en clinics. 
Op dit moment bekleed  verschillende functies op maatschappelijk en cultureel gebied.

 Marinus Vuijk

Douaneharmonie Nederland met de Freedancers uit Goes tijdens Taptoe Goes 2013.
solist Johan Perik